Avís Legal 

    -  Denominació Social: Maria Virginia Santana Rodriguez
    -  Nom Comercial: lavidacollage.com
    -  Domicili Social: Las Palmas de Gran Canaria, España.
    -  CIF / NIF: 44311029B
    -  e-Mail: lavidacollage@gmail.com
    -  Nom del domini: lavidacollage.com

Objecte

• lavidacollage.com responsable de la web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la llei   34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris de la web respecte a quines són les condicions d’utilització de la web.

• Tota persona que accedeixi aquesta web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que sigui d’aplicació.

• lavidacollage.com se reserva el dret a modificar qualsevol tipus ‘informació que pugui aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació a la web del presentador.

Responsabilitat

• lavidacollage.com s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa.

• lavidacollage.com pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització de la web. Les cookies utilitzades en aquesta web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió següent i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, s’utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal.

• Des de la pàgina web del client, és possible que es dirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que el presentador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers a les seves webs, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts. En tot cas, el presentador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la direcció a aquesta pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

• lavidacollage.com no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol anunciant però no limitant, en foros, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de lavidacollage.com. No obstant i el compliment del disposat a l’art. 11 y 16 de la LSSI-CE,  lavidacollage.com es posa a disposició de tots els nous usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas de que l’usuari consideri que existeix a la pàgina web, algun contingut que pugui ser susceptible a aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador de la pàgina web.

• Aquesta pàgina web ha estat revisada i aprovada perquè funcioni correctament. En principi, pot garantitzar el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, lavidacollage.com no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors a la programació, o que hi hagin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

• L’accés de l’Usuari a la pàgina web no implica per lavidacollage.com l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

• lavidacollage.com no es responsabilitza dels danys produïts al software i equips informàtics dels usuaris o tercers durant la utilització dels serveis oferts per la pàgina web.

• lavidacollage.com no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, anul·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la presentació del mateix o amb caràcter previ.

Protecció  de dades personals 

lavidacollage.com es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, y garantitza el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l’art. 9 de la llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El presentador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant als usuaris respecte el següents aspectes:

-       Dades del Responsable del tractament

-       Dades tractades

-       Fitxer en el que s’emmagatzema

-       Finalitat del tractament

-       Obligatorietat o no de facilitar-les, així com les conseqüències en el cas de no facilitar-les.

-       Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per executar-los.

Propietat  Intel·Lectual I  industrial

• lavidacollage.com, inclou a títol anunciant però no limitant a la seva programació , edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat del presentador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del la pàgina web es troben protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

• Independentment de la finalitat per la que han estat destinats,la reproducció total o parcial, utilització, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de lavidacollage.com. Qualsevol utilització no autoritzada prèviament per part de lavidacollage.com serà considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

• Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a lavidacollage.com i que puguin aparèixer a la pàgina web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells els mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui suscitar respecte els mateixos. En tot cas, lavidacollage.com conta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

• lavidacollage.com autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets de la pàgina web, havent en tot cas de redirigir a la pàgina web del presentador.  .

• lavidacollage.com reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la pàgina web l’existència d’alguns drets o responsabilitats del presentador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

• Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la pàgina web, pots fer-ho a través del següent correu electrònic.

Llei aplicable i jurisdicció

• Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació de la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Las Palmas de Gran Canaria.